به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) دانش آموزان تیم رباتیک مدارس امام حسین(ع)  روز دوشنبه از دانشکده مهندسی برق و رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمودند