دیدار صمیمانه تشکل های دانش آموزی با مدیر عامل و معاونین محترم موسسه