ویدیوهای آموزشی همکاران

تدریس ریاضی اول ابتدایی عدد ۱ خانم صدیقه شاهی

 

 

 

 

 

 

علوم تجربی پنجم، کارها آسان می شود. مدرس: سرکار خانم دهقانی

 

 

تدریس ریاضی آموزش زوج وفرد.آموزگارپایه دوم:سرکارخانم بیابانی

 

 

 

تدریس نشانه ص توسط سرکار خانم بیرقی

 

 

علوم-پایه چهارم-بی مهرگان-آموزگارمصباح فلاطونی-دبستان پسرانه امام حسین(ع)قائن

 

 

آزار و اذیت نکردن حیوانات-سرکارخانم سمیه گرگین

 

 

آشنایی با حس بویایی-سرکارخانم طاهره حیرانی

 

 

ریاضی پایه ششم، فصل دوم، مقایسه ی کسرها. مدرس:آقای سجادوطن پرور

 

 

آموزش نشانه صاد.آموزگار سرکار خانم سمیرا اسحاقی.دبستان امام حسین(ع)سرایان

 

 

تدریس نشانه صـ ص (صاد)، آموزگار سرکار خانم فریبا درانی پور