به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)در روزهای پایانی سال تحصیلی و به شکرانه یک سال خوب و خوش همراه با سلامتی و شادابی و به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادی در دانش آموزان برای آمادگی بهتر در امتحانات پایان سال اردوی یک روزه به همراه کادر آموزشی و مربیان آموزشگاه و دانش آموزان برگزار گردیده است