وقتی شوق خدمت به هم‌نوع در معلمان جهادگر دبستان امام حسین سیدالشهدا علیه السلام موج می‌زند، برایشان مکان و زمان مهم نیست؛ امکانات مادی داشته باشن یا نداشته باشن، درشهریادر روستایی درفرسنگها دورتراز مرکز شهر؛هیچ عاملی نمی‌تواند شوروشوق خدمت رسانی و کمک به هموطن را فرونشاند. در همین راستااردوی جهادی معلمان جهت برنامه های آموزشی و تربیتی ویژه دانش آموزان روستای چرمه برگزار گردید