قبولی دانش آموزان مدارس امام حسین (ع) خراسان جنوبی در مدارس نمونه

تشکر از دبیران و آموزگاران محترم مجموعه امام حسین سیدالشهدا(ع) که در رسیدن به این موفقیت همراه و یار دانش آموزان زحمتکش و با استعداد بوده اند.

قبولی  دانش آموزان مدارس امام حسین سیدالشهدا(ع) خراسان جنوبی در مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱