روز ایمنی و آتش نشانی مبارک

تو می توانی عشق و امید را از زیر انبوهی از خاکستر بیرون بکشی و آسمان آبی را به پنجره های دود گرفته نشان بدهی

به مناسبت هفتم مهرماه
روز ایمنی و آتش نشانی
نکات آموزشی و عملی اطفای حریق برای جمعی از دانش آموزان توسط نیروی زحمت کش آتش نشانی جناب آقای سلطانی در حیاط آموزشگاه بیان شد.

#روز_آتش_نشانی
#اطفای_حریق
#ایمنی
#سلامتی
#دبیرستان_دخترانه_امام_حسین_ع_دوره_اول