راهپیمایی ۱۳ آبان

همزمان با روز دانش آموز و در يوم ا… ۱۳ آبان انجام شد :

مشارکت دانش آموزان مدرسه در اجرای سرود در مراسم راهپیمایی يوم ا… سیز دهم آبانماه.