بازدید علمی دانش آموزان از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

بازدید علمی دانش آموزان از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
در راستای تحقق بخشیدن به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه ی بازدید علمی دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم ( رشته علوم تجربی) این آموزشگاه روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه برگزار گردید .
دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا علیه السلام دوره دوم