گرامیداشت ۱۵ اسفند روز درخت کاری

مناسبتی که به یادمان می آورد، هر یک از ما در داشتن زمینی سبزتر سهمی داریم.