نوروز ۱۴۰۲

در سایه امام زمان عمرمان گذشت                    باشد که در دولت او نوکری کنیم