بازدید جمعی از دانش آموزان از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند

بازدید جمعی از دانش آموزان از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند :

در راستای معرفی مشاغل و به منظور کمک به فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان، امروز یکشنبه ۱۷ /۲ /۱۴۰۲ جمعی از دانش آموزان پایه ی نهم از فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند بازدید نمودند.