آزمون شبیه ساز نمونه و تیز هوشان برگزار شد.

آزمون شبیه ساز نمونه و تیز هوشان برگزار شد :
امروز جمعه۲۲ /۲ /۱۴۰۲ و به منظور آمادگی بیشتر دانش آموزان شرکت کننده در آزمون های ورودی مدارس نمونه و تیز هوشان، آزمون شبیه ساز در مدرسه برگزار شد.