آموزش مقدماتی نرم آفزارpower point, bandicam و filimora

آموزش نرم افزار , bandicam

آموزش نرم افزار filimora توسط سرکار خانم مولایی

آموزش نرم افزار filimora توسط سرکار خانم خسروی

آموزش مقدماتی پاورپوینت توسط سرکار خانم فلسفی

آموزش ضبط صدا در پاورپوینت توسط سرکار خانم کدخدا