گزارش تصویری بازدید از مدارس شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی موسسه امام حسین(ع) مدیرعامل و معاونین محترم موسسه از مدارش شهرستان بیرجند بازدید نمودند

طی این بازدید با با کلیه همکاران هر آموزشگاه نشست صمیمانه ای داشتند و در مورد مسائل آموزشی، آموزش در فضای مجازی و … به بحث و گفتمان پرداختند