توزیع لوزم تحریر بین دانش آموزان مدارس حمایتی امام حسین(ع) شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) با همکاری بانک کشاورزی بسته های لوازم تحریز در بین دانش آموزان مدارس حمایتی امام حسین(ع) شهرستان سربیشه  توزیع گردید