ویدیو های آموزشی همکاران

 
 
 

تدریس مجازی خانم مریم احمدی( فصل ۹ علوم پایه سوم)

 
 
 
 

 
 
 
 
علوم تجربی چهارم، تدریس جذاب آسمان در شب. مدرس: سرکار خانم رحیمی
 
 
 

 
 
 
 
تدریس هدیه ها.درس دوازدهم.پدر مهربان.آموزگار پایه دوم:سرکارخانم امیرآبادیزاده
 
 
 

 
 
 
 
پیام قرآنی درس پنجم.آموزگار پایه سوم:سرکارخانم لیلا عرفانی
 
 
 

 
 
 
 
تدریس مفاهیم ونکات آموزشی درس دهم اجتماعی جناب آقای محمدزاده پایه پنجم
 
 
 

 
 
 
 
هدیه های آسمان، پایه دوم ،درس یازده ،نماز بخوانیم.آموزگار :سرکار خانم فریدونی
 
 
 

 
 
 
 
ریاضی پایه اول تدریس بسته ده تایی،آموزگار:سرکارخانم :آریافر