راه اندازی شعبات مرکزیادگیری در کلیه مدارس امام حسین(ع) شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) در سال تحصیلی جدید در کلیه مدارس امام حسین (ع) مرکز یادگیری راه اندازی گردیده است

این مراکز در ساعات #غیر_درسی و #عصر_ها با هدف #استعداد_یابی و پرورش استعداد ها ، برگزاری دوره های خلاقیت و فناوری ،مشاوره های تحصیلی و تربیتی فعالیت خواهد نمود