مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

علوم ساخت قایق -آشنایی با انواع نیرو آموزگار پایه سوم : خانم ابراهیمی

علوم ساخت قایق اهداف آموزش : آشنایی با مفهوم نیرو آشنایی با…

ریاضی( بازی ضرب حدسی)کلاس سوم الف آموزگار : خانم ابراهیمی

ریاضی( بازی ضرب حدسی) اهداف ایجاد انگیزه تکرار و تمرین ضرب …

تشریح چشم گاو و گوسفند در زنگ آزمایشگاه

تشریح چشم گاو و گوسفند در زنگ آزمایشگاه شناخت خود با درک حس بینایی و پی به قدرت خد…

زنگ آزمایشگاه علوم *ساخت قسمتی از صورت فلکی دب اکبر

زنگ آزمایشگاه علوم   ساخت قسمتی از صورت فلکی دب اکبر اهد…