آزمون کتاب خوانی شمیم کوثر

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می کند.
مسابقه شمیم کوثر ویژه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول ودوم شهرستان بیرجند

فایل مسابقه:مسابقه شمیم کوثر

زمان برگزاری ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه