بازدید و نظارت معاونت آموزش از مدارس امام حسین (ع) شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) صبح امروز مورخ ۹۹/۱۱/۷ معاونت آموزش موسسه از مدارس امام حسین شهرستان فردوس بازدید نمودند

در این بازدید برنامه ها و فعالیت های اموزشی و روند اموزشی اموزشگاه مورد بررسی قرار گرفت.