ویدیوهای آموزشی همکاران

تشکر  و قدردانی ویژه از زحمات همکاران محترم که امسال علاوه بر آموزش در فضاهای تعاملی آموزشی ما را در حوزه فناوری آموزشی و تولید محتواهای آموزشی (Digital learning)با کیفیت مناسب یاری نمودند .

 

 

 

املای آینه ای – پایه سوم خانم نبوی

 

 

 

 

فیزیک: قضیه کار-انرژی و انرژی پتانسیل- پایه دهم – زهرا پروانه

 

 

 

 

 

آثار و برکات وضو دوره اول ابتدائی-سرکار خانم جعفر زاده

 

 

 

آموزش نشانه (پ) پایه اول ابتدایی-آموزگار : سرکار خانم باغبان

 

 

 

هدیه های آسمان پایه دوم ،درس ۱۲ ،آموزگار :سرکار خانم فریدونی

 

 

 

معرفی قالب شعری قطعه- پایه ششم -آموزگار :جناب آقای سلیمی

 

 

آمادگی جسمانی (استقامت قلبی تنفسی) معلم ورزش : خانم عرب زاده

 

 

تدریس ریاضی پایه دهم، فصل دوم، درس دوم-سرکارخانم طاهری

 

 

تدریس مجازی خانم نایاب درس دهم ادبیات نهم (درس آرشی دیگر)پارت ۳

 

تدریس نشانه اُ -ُ پایه اول ابتدایی.سرکارخانم فرزانه درانی پور

 

بسازیم ولذت ببریم.علوم دوم دبستان.آموزگارپایه دوم:خانم امیرآبادیزاده

 

علوم تجربی پنجم، چه خبر (بخش اول). مدرس: سرکار خانم دهقانی

 

تدریس درس۱۳٫انتخاب پروانه.آموزگارپایه سوم:سرکار خانم عرفانی

 

تدریس نشانه(و)فارسی پایه اول آموزگار:سرکارخانم معصومه محمدزاده قسمت دوم

 

تدریس نشانه ک توسط سرکار خانم بیرقی