مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

جلسه هیات امناء موسسه با ریاست موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) جلسه هی…

بازدید ریاست محترم موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی اما حسین سیدالشهدا(ع…

حضور ریاست موسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر در اداره کل اموزش پرورش خراسان جنوبی

به گزارش روبط عمومی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) خراسان جن…

منابع آزمون های اصول و مبانی تعلیم و تربیت ،مهارت های حرفه ای معلم

منابع آزمون های اصول و مبانی تعلیم و تربیت ،مهارت های حرفه ای …