مسابقه کتابخوانی طبیبانه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) برگزار می نماید مسابقه کتابخوانی …

قبولی دانش آموزان مدارس امام حسین (ع) خراسان جنوبی در مدارس نمونه

تشکر از دبیران و آموزگاران محترم مجموعه امام حسین سیدالشهدا(ع) که در رسی…